دکتر علیرضا شجاعی زند:

دینداری مردم ایران کیفی تر شده است


عصر اندیشه 1396/10/09 04:20:29 عصر

تحلیل بنده از وضعیت دین داری در قبل و بعد از انقلاب این است که معتقدم دین داری مردم ایران به طور کلی، کیفی‌تر شده است؛ زیرا دین داری در این شرایط به مراتب دشوارتر از آن وضعیت است.

🔹دینداری مردم ایران کیفی تر شده است🔹
 
🔺بلافاصله هرگونه افول در دین داری را به حساب پیشروی فرایند عرفی شدن جامعه ایران می‌گذارند؛ در حالی که لزوما این طور نیست و هیچ نسبت یک به یکی بین افول دین داری و افزایش عرفی شدن وجود ندارد. عرفی شدن عوامل کاهنده دین داری است.
 
🔺خــود دینداری به طور کلی، حرکتی اســت در سر بالایی و مســتلزم پا گذاشتن بر نفس و تمنیات انســانی. این فی نفسه امر دشــواری است و شاید کارهرکســی هم نباشد. حال اگر قرار باشــد آن را در یک بستر ناهمراه دنبال کند، کار دشــوارتر هم خواهد شد.
 
🔺شــما درهیچ کجای جمهوری اســلامی و در هیچ دورهای از تاریــخ آن نمی توانید حرکت، تصمیم یا اقدامی را نشــان دهید که قصد داشــته مردم را به زور و تحمیل به بهشــت ببرد. این تعبیر بســیار ساده لوحانه و سبک اســت، البته اگر نگوییم ناجوانمردانه.
 
🔺تحلیل بنده از وضعیت دین داری در قبل و بعد از انقلاب این است که معتقدم دین داری مردم ایران به طور کلی، کیفی‌تر شده است؛ زیرا دین داری در این شرایط به مراتب دشوارتر از آن وضعیت است.
 
🔺بنده در تحلیلم از وضعیت دین داری در ایران، متعرض هیچ درصد و عددی از نرخ آن نشدم، چون اطلاعات معتبری برای آن در اختیار ندارم.
 
🔺دین در کجای فضای دانشگاهی حضور دارد؟ اگر فعالیت روتین مساجد و نمازخانه ها نباشد، چه رنگ و بویی از دین در دانشگاه مشاهده می شود؟ کجا دانشگاه خواسته به اساتیدی که هر روزه از ذیل تا صدر نظام را زیر سؤال می برند و مورد پرسش قرار می دهند از بالا نگاه کند؟ اگر بخواهد هم نمی تواند.

 

جهت خرید نسخه الکترونیک شماره ۱۵، اینجا را کلیک کنید.

تاریخ :

1396/10/09 04:20:29 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 23
ﺳﻪشنبه , 21 مرداد 1399 , 16:54