دکتر تقی آزاد ارمکی

در رفت و برگشت دینداری و بی دینی


عصر اندیشه 1396/10/11 11:04:49 صبح

دکتر تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، صریح و بی پیرایه سخن می گوید و روی این مقوله تاکید دارد که اگر مشکلی در فضای دین داری وجود دارد به دلیل نا کارآمدی سازمان دین و روحانیت است. او معتقد است جامعه در فرایند تغییر دین داری قرار دارد و در رفت و برگشت میان دین داری و بی دینی است.


📰گفتگوی عصراندیشه با دکتر تقی آزاد ارمکی در پرونده دینداری شماره ۱۵ عصراندیشه؛


🔹️در رفت و برگشت دینداری و بی دینی
سازمان‌ها و نهادهای دینی مشکل پيدا کرده‌اند
 
 🔸️مشــکل در سازمانی است که مــا در حال دینی اداره کردن آن هســتیم. در نوع محاسباتی که حوزۀ سیاســی به حوزە روحانیت و نظام دیــن داری تحمیل کرده اســت و مردم این را مشکل می‌بیننــد تا حوزە دین داری را.
 
🔸️روحانیت دیروز ما در جامعه می چرخیــد، بعدازظهــر می رفت در مغــازە محله می‌نشســت و اختلافـات را نیــز حل می‌کرد. الان ایــن کارهــا را نمی‌کند؛ نــه فرصت دارد و نه برای او می‌صرفد.
 
🔸️روحانیــت کجــا از دین در این کشــور دفــاع می‌کند؟ نگاه نکنیــد مــا الان مراجع و رهبری را داریــم ولی کســی که باید بازیگــر اصلی باشــد و این کار را انجــام دهد کجاســت؟ به من نشــان بدهید؟
 
🔸️اعتکاف پدیده ای تاریخی اســت و عنصر همبســتگی، لــذت، صفا، فراغــت و...همراهــش هســت. ضمــن اینکــه دو روز اســت و هــر روز نیســت؛ هــم لــذت می‌برنــد و همــه مؤلفه‌هایــی که شــما انتظار داشــته باشــید در آن وجود دارد. حال شما اعتــکاف را هــر هفتــه قرار دهید، اگــر تعطیــل نشــد. دیگر جاذبــه ندارد. شــما ســه روز اعتکاف داریــد آن هم برای جمعی معین و مشخص، الان همه اعتکاف نمی روند. 
مــا بایــد روی مفاهیمی که به کار می‌بریم مطالعه کنیم و داوری‌هایمــان را مــورد بررســی قــرار دهیــم و برگردیم به چیز دیگری. مردم در دورە انقلاب اسلامی از دین دفاع کردنــد چــون نهاد دین مــورد تزلزل قــرار گرفته بــود و الان منتقد هســتند چون نهاد دین قلدر شــده است و وظیفه اصلی‌اش را انجام نمی‌دهد و به کارهای دیگری می‌پردازد.

جهت خرید نسخه الکترونیک شماره ۱۵، اینجا را کلیک کنید.

تاریخ :

1396/10/11 11:04:49 صبح

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 23
چهارشنبه , 09 مهر 1399 , 17:44