فقه اقتصادی مبتنی بر مالکیت خدا


عصر اندیشه 1396/10/23 11:39:00 صبح

آیتالله محسن اراکی عضو هیأت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوره آموزشی مفتاح گفت: فقه اقتصادی ما مبتنی بر اصل مالکیت خداست.

 

آیت‌الله محسن اراکی عضو هیأت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوره آموزشی مفتاح گفت: فقه اقتصادی ما مبتنی بر اصل مالکیت خدا و فقه سیاسی ما مبتنی بر فرمانروایی بالذات خداست. هزینه‎های دولت را مردم نمی‎پردازند بلکه خداوند پرداخت می‎کند، چراکه عمده هزینه‎های دولت از ناحیه انفال و خمس تأمین می‎شود که از ابتدا هیچ مالکیت مردمی برای آن قائل نیستیم. این نظریه مبتنی بر یک جهان‌بینی است که خدا را مالک می‌داند. اگر هم دولت مالک است، چون جانشین خداست. دولت از سوی خدا مأمور است که کار خدایی کند. فقه نظام ما بر دو اصل ملکیت خدا و مالکیت خدا مبتنی است. اولی مبنای فقه سیاسی و دومی مبنای فقه اقتصادی ما محسوب می‌شود. این مالکیت و فرمان‌روایی خدا برای او ذاتی است و چون ذاتی است، قابل سلب نیست.

تاریخ :

1396/10/23 11:39:00 صبح

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 23
یکشنبه , 06 مهر 1399 , 21:18