وانمـود کن تا همـان شوی

ریاکاری، آن رذیلت هنجارِ زمانه ما


عصر اندیشه 1399/06/27 02:17:09 عصر

ابراهیم محسنی آهویی دکترای مطالعات ارتباطات و رسانه‌های نوین دانشگاه وین

خلاصه مطلب:

- کشف و افشــای بی صداقتی و بدکرداری انسان ها، دیگر باعث احســاس گناه یا شرم در آن ها نمی شود و توسل به این اصل که حقیقت، پســندیده اســت به مجازات آن ها نمی انجامد. به همین دلیل اســت که به عنوان مثال، حتی افشــای ویدئوی فســاد اخلاقی یک دولت مرد عالی رتبه  یا یک نماینــده مجلس نیز بر خلاف تصور و انتظار عامه مردم، نقد و مقاومتی را برنمی انگیزد.

- منافع شــخصی، آشــکارترین دلیل برای رفتار ریاکارانه است. وقتی از افراد ســؤال می شود چرا ریاکاری افشاشدۀ  آنها با معیارهای اخلاقی بیان شــده توســط خودشان مغایرت دارد، اغلب بــه هزینه عمل اخلاقی از یک ســو و منافع  حاصل از ریاکاری از ســوی دیگر اشاره می کنند. بنابراین همه انســان ها تا زمانی عادلانه عمل می کنند كه در صحنه قرار نگیرند و با منافع حاصل از ریاکاری روبرو نشــوند.

- وندی شــرمن (Sherman Wendy ) با مباهات به ریاکاری خود در قرار دادن واژه «لیفت» (lift ) در متن برجام و درنتیجــه، فریب تیم مذاکره کننده ایرانی به عنوان «هنجار معمول در دیپلماسی» اشاره می کند. این هنجار معمول دیپلماسی، تنها چند سال قبل و در رویکرد کلاســیک به دیپلماســی، جزء موارد نقــض پروتکل در روابط بین الملل بود که می توانست پیگرد حقوقی به دنبال داشته باشد.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 23 بخوانید.

http://yun.ir/g2kxuf

تاریخ :

1399/06/27 02:17:09 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 24
شنبه , 09 اسفند 1399 , 17:02