قهرمان یا شیاد

سمیه کرمی-کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه وین


عصر اندیشه 1399/06/27 03:31:47 عصر

سمیه کرمی-کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه وین

خلاصه مطلب:

- علی رغم فراگیر بودن تظاهر و ریاکاری نمایشــی در زمانه ما، عملا کســی را نمی توان یافت کــه نداند مورد فریب  قرار گرفته است. انســان امروز به خوبی می داند مدعیات نمایش‌‌داده شــده کامـلا منطبق بــا واقعیت نیســت. این وضعیت، نوعی از تزویرگری و ریاکاری نهادینه شــده را به جوامع انســانی تحمیل کرده اســت.

- منظور از اعتماد به نفس داشتن، برخورداری از مهارت های ریاکاری، تزویر و نمایش گری به حدی اســت که بتواند حتی در شــرایط مقاومت افکار عمومــی بــه ایفای نقــش مزورانه خود ادامــه دهد. یک مجموعه از نمونه های معروف از این دســت که نزد افکار عمومی جامعه ایران به خوبی شناخته شده است، افرادی هستند که حتی پس از چندین بار اثبات جرائم اقتصادی و اخلاقی آنها در دادگاه های متعدد و تحمل چندین نوبت زندان،  مجددا چهــره ای آرمانی از خود در رســانه های  جمعی و شــبکه های اجتماعــی به نمایــش می گذارند.

- بخش اعظم آن  چه عملا در ایران تحت عناوینی مانند پشــتیبانی مالی برنامه سازی رســانه ای (sponsorship ) مطرح میشود، ماهیتا جزء جرائم رسانه ای اســت. یکی از این موارد که  مکررا در رســانه های جمعی ایرانی مشــاهده می شــود، ارتباطات تجاری پنهان در اخبار و برنامه های مستند است. عواقب ویرانگر چنین ســوداگری هایی در فریب و ضربه زدن به اعتماد افکار عمومی بر اندیشمندان متعهد پوشیده نیست.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 23 بخوانید.

http://yun.ir/g2kxuf

تاریخ :

1399/06/27 03:31:47 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 24
شنبه , 09 اسفند 1399 , 15:41