چالش مسئولان بزرگ

موازنه قوا میانه مسئولیت‌های ملی و فراملی نابرابر است


عصر اندیشه 1399/06/27 03:53:00 عصر

گفت‌وگوی اختصاصی عصر اندیشه با پروفسور اندرو لینک‌لیتر نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل

گزیده گفت و گو:

- در دوره پیش رو حکمرانــی بر جوامع پیچیده، دشــوارتر خواهد شد و بسیاری از دولت ها باری فراتر از توانشــان به دوش خواهند کشید. بسیاری از آنها هم در این کار شکست خواهند خورد. برخی از کشورها ظهور می کنند و بعضی دیگر جایگاهشــان را در سلسله مراتب قدرت بین المللی از دست می دهند.

- جنبش های پوپولیســت - ملی گرا مخالف ایده مسئولیت بزرگتــر قدرت هــای بزرگــی هســتند که باید به شــکل چندجانبه برای مواجهه با چالش های چندگانه جهان اقدام کنند. چشم انداز همکاری قدرت های بزرگ، دست کم در کوتاه مدت ضعیف است. گرایش های سیاسی که نگاه به (مسائل) جهان دارند، از صحنه غایبند.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 23 بخوانید.

http://yun.ir/g2kxuf

تاریخ :

1399/06/27 03:53:00 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 25
شنبه , 09 مرداد 1400 , 12:59