آیا محکوم به جنگ سرد جدید هستیم؟

موکول بودن نظم آتی جهان به روابط آمریکا و چین


عصر اندیشه 1399/06/27 04:46:11 عصر

موکول بودن نظم آتی جهان به روابط آمریکا و چین

گزیده گفت و گو:

- جهــان قبــل از همه گیــری به سمت ناسیونالیسم گرایش داشت اما یک واکنش لیبرالی رو به افزایش نیز وجود داشت. من فکر می کنم انتخابات ریاســت جمهوری در تعیین اینکه کدام گرایش در دوره بعدی در ایالات متحده آمریکا حاکم خواهد شــد، بسیار مهم خواهد بود. مبارزات مشــابهی برای آینده در ســایر کشورها ادامه دارد.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 23 بخوانید.

http://yun.ir/g2kxuf

تاریخ :

1399/06/27 04:46:11 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 24
شنبه , 09 اسفند 1399 , 16:32