عصر ظهور اقتصادهای موازی

استعمار نو در پساکرونا به پایان خواهد رسید


عصر اندیشه 1399/06/27 05:46:10 عصر

استعمار نو در پساکرونا به پایان خواهد رسید

گزیده گفت و گو:

- موضوع جهانی ســازی و رهبریت نظــام غربی بــر آن، به کلی دچــار تغییر خواهد شــد و نگرش های مبتنی بر توجه بیشــتر به تولید داخل و منافع ملــی و قوانین تعرفه بر کالاهای وارداتی پررنگ تر و در کل، نوع تجارت و نگــرش اقتصادی در جهــان دچار تغییرات معناداری می شــود.

- در دنیای پــس از کرونا دوره اســتعمار نو به پایان میرسد. استعمار نو بــه این منظــور که مــا می رویم به کشــورهای مســتعمره و دولت های خودمان را بر ســر کار می آوریم. کاری که آمریکا از سال 1945 انجام داده اســت. این دوره هم تمام شده و دوره ای شــروع می شــود که در آن اقتصادهایــی مانند چین ظهــور می کنند که همــکاری اقتصادی و بهــره دارند ولــی نمی توان سیســتم را به آنها دیکته کرد و در آخر رهبری هم وجود نخواهد داشت.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 23 بخوانید.

http://yun.ir/g2kxuf

تاریخ :

1399/06/27 05:46:10 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 24
شنبه , 09 اسفند 1399 , 15:15