تازه‌ها‎

گذر از تشویش به تثبیت

جایگاه زن و نگاه زنانه در سینمای پس از انقلاب

1396/10/03

برای جهانی شدن اول باید بومی شوید

گفتگوی عصر اندیشه با ابوالفضل جلیلی با موضوع سینمای جشنواره‌ای

1396/10/03

به پرواز درآوردن بادبادک های رنگین

جریان شناسی سینمای دهه شصت ایران

1396/09/29

گفت‌و‌گو

سینمای هدایت و حمایت

سیری در دوران گذار سینمای ایران در دهه60

1396/09/29

ابوالفضل جلیلی:

برای جهانی شدن اول باید بومی شوید

گفتگوی عصر اندیشه با ابوالفضل جلیلی با موضوع سینمای جشنواره‌ای

1396/10/03
فریدون جیرانی:

سینمای هدایت و حمایت

سیری در دوران گذار سینمای ایران در دهه60

1396/09/29
ماهنامه شماره 18
یکشنبه , 29 دی 1398 , 10:57